Home
Over ons & Contact
Wachtlijst
Onze Klanten
EMDR
Werkwijze & Uitgangspunten van de praktijk
Financiele Afhandeling en Voorwaarden
Afspraak Afzeggen
Zorgverzekering en betalingen
Algemene Betalingsvoorwaarden
Prijslijst 2017
Klachten
Psychologenpraktijk Maastricht
Praktijk voor Psychotherapie en EMDR
Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patient.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patient in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patient gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patient binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patient het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patient in verzuim, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patient in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de patient een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de patient binnen 14 dagen na de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patient. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd  - tenzij de behandeling hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patient aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

HomeOver ons & ContactWachtlijstOnze KlantenEMDRWerkwijze & Uitgangspunten van de praktijkFinanciele Afhandeling en VoorwaardenAfspraak Afzeggen